32-660 Chełmek; Chełmek, ul. Brzozowa 7A +48 666 648 220 zlobek@chelmek.pl Pon-Pt: 6:00 - 16:30

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Żłobka Samorządowego Świetliki w Chełmku

Żłobek Samorządowy Świetliki w Chełmku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Żłobka Samorządowego Świetliki w Chełmku

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-19

Strona jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Ułatwienia na stronie

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji i metoda dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji 2024-03-28

Deklarację oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Gabriela Lis

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 666 648 220

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek parterowy z pełnym dostępem, bez progów i schodów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ŻŁOBKU SAMORZĄDOWYM "ŚWIETLIKI" W CHEŁMKU

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119), zwanej dalej RODO informuję się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek Samorządowy „Świetliki” w Chełmku ul. Brzozowa 7A, 32-660 Chełmek, zwany dalej Żłobkiem.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pana/Pani dane osobowe oraz dziecka przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w szczególności na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wynikających ze Żłobka.  
  W innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej przez Państwa zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane w Żłobku będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań. Po spełnieniu celu, dla którego Pana/Pani oraz dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres wynikający z obowiązującego w Żłobku jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pana/Pani oraz dziecka danych do momentu jej wycofania.
 6. Dane osobowe przetwarzane w Żłobku nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 7. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Żłobku są:
  • podmioty i organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty zapewniające obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Żłobka, w szczególności pomioty administrujące systemami informatycznymi, serwisujące sprzęt informatyczny,
  • podmioty świadczące na rzecz Żłobka usługi niezbędne do realizacji zadań statutowych
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora:
  • dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,
  • usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody,
  • ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
  • przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe przetwarzane w Żłobku nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynikających z przepisów jest obowiązkowe z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.

Żłobek "Świetliki" pragnie poinformować iż ochrona prywatności Użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym podajemy poniżej informacje dotyczące plików cookies w serwisie internetowym www.zlobek.chelmek.pl (dalej: Serwis).

Co to są ciasteczka (pliki cookie)?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są one przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych Serwisowi.
Podmiot zamieszczający cookie
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, czyli Urząd Miejski w Chełmku.
Dlaczego pliki cookie są niezbędne dla naszego serwisu WWW?
Wszystkie strony Serwisu Urzędu wykorzystują pliki cookie, które umożliwiają personalizowanie wyświetlanych stron Serwisu i monitorowanie aktywności Użytkowników Serwisu. Dzięki tej technologii jesteśmy także w stanie nieustannie pracować nad poprawą jakości naszego Serwisu. Po wyłączeniu cookies w Twojej przeglądarce nie możemy zagwarantować, że strona będzie działała bezbłędnie. Żaden plik Cookies zapisywany przez Serwis nie gromadzi danych osobowych Użytkowników Serwisu.
W Serwisie WWW używamy cookies w następujących celach:
doskonalenia naszych usług i Serwisu. Używamy m.in. systemu Google Analytics, który korzysta z plików cookies, aby pomóc nam przeanalizować w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej Urzędu. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google,
monitorowania i zarządzania ruchem na stronie internetowej,
Rodzaje plików cookie, które są wykorzystywane na naszej stronie internetowej:
Żaden z plików cookie używanych przez stronę internetową nie zawiera informacji osobistych i nie może posłużyć do identyfikacji konkretnego Użytkownika.

Czas, przez który plik cookie pozostaje w pamięci urządzenia końcowego zależy od jego typu:
pliki sesyjne (sessioncookies) - tymczasowe pliki, które istnieją tylko w czasie kiedy masz dostęp do naszego Serwisu (a ściślej, do momentu zamknięcia przeglądarki),
pliki stałe (persistentcookies) – trwałe pliki, które pozostają w urządzeniu po odwiedzeniu Serwisu przez określony czas.
Jak kontrolować i usuwać pliki cookie?
Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące pliki cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, co oznacza ,że pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, a Urząd będzie uzyskiwał do nich dostęp. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu.

Jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie, możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki na Twoim komputerze. Sekcja „pomoc” w przeglądarce najlepiej opisze jak wyłączyć i skasować pliki cookie. Poniżej zamieszczamy linki do instrukcji zarządzania plikami cookies dla najpopularniejszych przeglądarek:

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach programu “MALUCH+”

maluch logo nowe poziom

Dane kontaktowe:

Adres:
32-660 Chełmek, Chełmek, ul. Brzozowa 7A

Telefon:
+48 666 648 220

e-mail:
zlobek@chelmek.pl