32-660 Chełmek; Chełmek, ul. Brzozowa 7A +48 666 648 220 zlobek@chelmek.pl Pon-Pt: 6:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Żłobka Samorządowego Świetliki w Chełmku

Żłobek Samorządowy Świetliki w Chełmku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Żłobka Samorządowego Świetliki w Chełmku

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-19

Strona jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Ułatwienia na stronie

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji i metoda dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji 2024-03-28

Deklarację oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Gabriela Lis

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 666 648 220

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek parterowy z pełnym dostępem, bez progów i schodów.

Ocena użytkowników: 0 / 5

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach programu “MALUCH+”

maluch logo nowe poziom

Dane kontaktowe:

Adres:
32-660 Chełmek, Chełmek, ul. Brzozowa 7A

Telefon:
+48 666 648 220

e-mail:
zlobek@chelmek.pl