32-660 Chełmek; Chełmek, ul. Brzozowa 7A +48 666 648 220 zlobek@chelmek.pl Pon-Pt: 6:00 - 16:30

Regulamin żłobka

REGULAMIN ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO „ŚWIETLIKI” W CHEŁMKU

§ 1
Placówka działa na podstawie :
• Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat ( DZ. U. z 2018 r. poz 603 z póź. Zmianami);
• Ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym ( DZ.U. z 2018 r. poz.994 z póź. zm.);
• Ustawy o finansach publicznych ( DZ. U. Z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm. );
• Statutu Żłobka Samorządowego „ Świetliki”.
§ 2
Postanowienia ogólne
1. Obszarem działania placówki jest Gmina Chełmek.
2. Siedziba Placówki znajduje się przy ul. Brzozowej 7A , 32-660 Chełmek.
3. Żłobek jest samorządową jednostką budżetową, nieposiadającą osobowości prawnej.
4. Pobyt w Placówce jest odpłatny, ustalony Uchwałą Rady Miejskiej.
5. Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 roku życia w pierwszej kolejności z terenu Gminy Chełmek.
6. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy wynosi 8.
7. W placówce może przebywać maksymalnie 48 dzieci.
8. Ustala się wzór pieczątki jako pieczęć prostokątna, o treści: ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY „Świetliki” 32-660 Chełmek, ul. Brzozowa 7A NIP 549 24 53 223 REGON 381888846
§ 3
Organizacja pracy żłobka
1. Żłobek jest czynny przez cały rok z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz dwutygodniowej przerwy wakacyjnej przypadającej na pierwsze dwa pełne tygodnie lipca.
2. Opieka nad dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 16.30 – maksymalnie 10 godz. względem każdego dziecka.
3. Żłobek pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną nad dziećmi od 1 roku życia do 3 roku życia w warunkach umożliwiających psychiczny i fizyczny rozwój dziecka, właściwy dla jego wieku.
4. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
5. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku,Rodzice tego dziecka, zobowiązani są do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenie, o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.
6. Rekrutacja do żłobka odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, na podstawie Regulaminu Rekrutacji ( zał. nr 1 )
7. Ramowy Plan Dnia będzie podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej. Określa godziny posiłków, odpoczynku i zajęć prowadzonych w żłobku.
8. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia.
9. Żłobek organizuje zajęcia dostosowane do wieku dzieci:
- zajęcia ogólnorozwojowe,
- muzykę, taniec,
- zajęcia z ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
- zabawy z językiem angielskim,
- rytmikę.
10. Żłobek współpracuje z firmą cateringową „Jacek Nowak”, która dostarcza żywienie dzieci. Wyżywienie jest w pełni finansowane przez rodziców. Stawka dzienna za żywienie może ulec zmianie, z powodu zmian cen produktów żywnościowych. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 3. Firma cateringowa przygotowuje 4 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad I i II danie, podwieczorek) i dostarcza je do żłobka.
11. Rodzic jest zobowiązany do godziny 8:00rano poinformować telefonicznie personel żłobka o planowanej nieobecności dziecka. Jeżeli nie będzie takiej informacji ze strony rodzica/opiekuna rodzic ponosi opłatę za dzienne wyżywienie.
12. Ze względów sanitarno – epidemiologicznych żłobek nie wydaje posiłków do domu.
13. Personel nie podaje dzieciom żadnych leków.
§ 4
Pracownicy Placówki
Dyrektorem żłobka, opiekunem, pielęgniarką, położną oraz wolontariuszem w żłobku może być osoba, która:
1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

 

Plan opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny żłobka

CELE

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i stałej opieki dzieciom podczas ich pobytu w żłobku.

2. Podjęcie przez pracowników odpowiednich działań zapewniających poszkodowanemu dziecku profesjonalną opiekę.

3. Zasady organizacji wyjść poza placówkę.

4. Dopasowanie metod pracy z dziećmi wspomagających ich naturalny rozwój.

DYREKTOR ŻŁOBKA:

1. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki podopiecznym podczas pobytu w żłobku.

2. Zapewnia bezpieczne warunki podopiecznym na terenie żłobkowego placu zabaw.

3. Dogląda obiektu aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki.

4. Dokonuje systematycznych badań, przeglądów technicznych sprzętów i budowlanych placówki.

5. Odpowiada za organizację i jakość pracy pracowników żłobka.

6. Raz w roku przeprowadza ankietę dotyczącą satysfakcji rodziców, w zakresie usług świadczonych przez placówkę.

7. Przeprowadza, co najmniej raz na dwa lata, weryfikację realizacji celów.

8. Przeprowadza, co najmniej raz na dwa lata, ocenę pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi.

9. Na bieżąco aktualizuje plan opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny, po zgłoszonych uwagach przez rodziców/ opiekunów prawnych.

OPIEKUN W ŻŁOBKU:

1. Rzetelnie realizuje zadania związane ze swoim stanowiskiem pracy.

2. Zapewnia podopiecznym komfortową atmosferę, bezpieczeństwo, opiekę, wychowanie i edukację.

3. Uwzględniając standardy opieki nad dziećmi do lat 3, opracowuje i realizuje comiesięczny plan pracy danej grupy.

4. Dokonuje obserwacji dziecka za pomocą tzw. „KARTY OBSERWACJI DZIECKA” oraz przekazuje ustnie rodzicom/ opiekunom prawnym informacje dotyczące jego rozwoju.

5. Eliminuje zagrożenia wpływające na bezpieczeństwo dzieci.

6. Bezzwłocznie reaguje w przypadku zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.

POZOSTALI PRACOWNICY ŻŁOBKA:

1. Rzetelnie realizują zadania związane ze swoim stanowiskiem pracy.

2. Współuczestniczą w pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej.

3. Odpowiedzialni są za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do żłobka.

4. Eliminują zagrożenia wpływające na bezpieczeństwo dzieci.

5. Bezzwłocznie reagują w przypadku zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.

RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI:

1. Powinni zapoznać się z planem opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnym, obowiązującym w żłobku.

2. Powinni współpracować z dyrektorem żłobka, opiekunkami i pracownikami żłobka.

3. Powinni przestrzegać zasad bhp panujących w placówce.

4. Powinni czuwać nad bezpieczeństwem dziecka w szatni oraz poza terenem żłobka.

DOSTĘP DO PLANU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNEGO:

1. Wgląd do dokumentu u dyrektora żłobka oraz na stronie internetowej placówki.

2. Zapoznanie całego personelu z treścią dokumentu.

3. Zapoznanie rodziców/ opiekunów prawnych na zebraniach organizacyjnych we wrześniu.

SPIS TREŚCI:

1. ZASADY OBSERWACJI I MONITOROWANIE ROZWOJU DZIECKA.

2. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŻŁOBKA

3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM, NA WYPADEK WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ LUB WSZAWICY

4. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA KRZYWDZENIA DZIECKA PRZEZ RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

5. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE OSOBA ODBIERAJĄCA DZIECKO JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU/ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

6. ZASADY PRZECIWDZIAŁANIA WYPADKOM DZIECI W ŻŁOBKU

7. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NAGŁEGO WYPADKU

8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZABAWY NA ŻŁOBKOWYM PLACU ZABAW

9. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYJŚĆ POZA TEREN ŻŁOBKA

10. ZASADY POSTĘPOWANIA, GDY DZIECKO UCZĘSZCZAJĄCE DO ŻŁOBKA JEST ZANIEDBANE

11. ZASADY W ZAKRESIE MONITOROWANIA PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W ŻŁOBKU

  1. STANDARDY ORGANIZACJI PRACY, ROZWOJU I BEZPIECZEŃSTWA PERSONELU W ŻŁOBKU

  2. ANKIETA SATYSFAKCJI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ŻŁOBEK

 

1. ZASADY OBSERWACJI I MONITOROWANIE ROZWOJU DZIECKA

1. Opiekunowie stosują różne formy pracy z dzieckiem, które dotyczą celów opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

2. Opiekunowie obserwują dzieci w codziennych sytuacjach oraz monitorują ich rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych.

3. Na bieżąco opiekunowie rozmawiają z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka na temat jego rozwoju.

4. Opiekunowie dwa razy w roku przeprowadzają pomiar obserwacji w „KARCIE OBSERWACJI DZIECKA” - załącznik nr 1 do Planu opiekuńczo-wychowawczo- edukacyjnego - aby porównać dynamikę rozwoju dziecka oraz zweryfikować skuteczność pracy opiekuna z dzieckiem.

5. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do przekazania swoich spostrzeżeń, dotyczących rozwoju dziecka w domu.

6. Wszystkie informacje dotyczące dziecka traktowane są jako poufne i udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym.

7. „KARTY OBSERWACJI DZIECKA” są przechowywane w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla osób nieupoważnionych.

2. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŻŁOBKA

1. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest ze żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych bądź inne upoważnione osoby, które ukończyły 18 rok życia.

2. Zakaz odbierania dziecka przez jednego z rodziców/ opiekunów prawnych musi być poświadczony orzeczeniem sądowym.

3. Opiekun ma prawo wylegitymować osobę zgłoszoną do odbioru dziecka.

4. Rodzice biorą pełodpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru z placówki przez upownioną osobę.

5. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu/ środków odurzających nie mogą odbierać dzieci z placówki.

6. Opiekun bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali żłobkowej.

7. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest przyprowadzać do żłobka dziecko czyste i zdrowe.

8. Należy odbierać dzieci nie później niż do godziny 16:30.

9. Pobyt dziecka w żłobku nie powinien przekraczać 10 godzin.

10. Gdy dziecko przekroczy łączny czas pobytu 10 godzin w żłobku, bądź zostanie odebrane po godzinie 16:30, zostanie naliczona dodatkowa opłata, na zasadach określonych w Uchwale Rady Miejskiej.

3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM, NA WYPADEK WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ LUB WSZAWICY

1. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do przyprowadzania do żłobka wyłącznie zdrowych dzieci.

2. Dzieci z objawami chorobowymi takimi jak: kaszel, katar, gorączka, wysypka, ropiejące oczy (zapalenie spojówek) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

3. Dziecko nie może uczęszczać do żłobka w stanach infekcji, chorób skórnych, chorób zakaźnych oraz w trakcie antybiotykoterapii.

4. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani poinformować opiekuna o chorobie zakaźnej dziecka.

5. W takcie pobytu dziecka w placówce, opiekun ma obowiązek skontaktować się z rodzicem/ opiekunem prawnym w momencie, gdy zauważy u dziecka niepokojące objawy i złe samopoczucie.

6. Rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany jak najszybciej odebrać dziecko z placówki, gdy otrzyma informację od opiekuna o niepokojącym stanie zdrowia dziecka.

7. W przypadku gdy nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicem/ opiekunem prawnym, opiekun żłobka podejmuje próbę nawiązania kontaktu z osobą upoważnioną przez rodziców/ opiekunów prawnych do odbioru dziecka.

8. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z powyższymi osobami opiekun lub dyrektor żłobka, w momencie gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji, ma obowiązek wezwać Pogotowie Ratunkowe oraz udzielić pierwszej pomocy.

9. Jeżeli rodzic/ opiekun prawny odmówi odbioru dziecka ze żłobka opiekun może podjąć dalsze kroki zawiadamiając MOPS w Chełmku.

10. Dziecko odesłane ze względu na któreś z powyższych objawów rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek pozostawić na jeden dzień w domu do obserwacji.

11. Jeżeli rodzic/ opiekun prawny przyprowadza dziecko po kilkudniowej nieobecności, a opiekunowie nadal zauważają objawy chorobowe, może wówczas oczekiwać od rodziców/ opiekunów prawnych przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka.

12. Opiekunowie i pozostali pracownicy żłobka nie mają prawa podawać dzieciom żadnych leków.

13. Jeżeli u dziecka została stwierdzona alergia, rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza specjalisty, wskazującego na rodzaj alergii.

14. Rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany powiadomić opiekuna bądź dyrektora żłobka o wystąpieniu u jego dziecka chorób pasożytniczych.

15. Dyrektor jest zobowiązany aby powiadomić rodziców/ opiekunów prawnych o pojawieniu się na terenie żłobka chorób pasożytniczych, chorób zakaźnych.

16. W przypadku wystąpienia na terenie żłobka choroby zakaźnej lub chorób pasożytniczych, personel żłobka ma obowiązek zdezynfekować meble, zabawki oraz wyprać tekstylia.

17. Po zauważeniu wszy lub gnid u dziecka, opiekun niezwłocznie powiadamia dyrektora żłobka i rodziców/ opiekunów prawnych.

18. Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek odebrać dziecko jak najszybciej ze żłobka.

19. Dziecko ma wrócić do żłobka czyste, bez oznak wszawicy, gnid i pasożytów.

4. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA KRZYWDZENIA DZIECKA PRZEZ RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1. Opiekunki widząc niepokojące objawy u dziecka, takie jak: zmiana zachowania, liczne zadrapania, otarcia, siniaki itp. podejmują próbę rozmowy z dzieckiem w miarę możliwości.

2. Podejrzenie krzywdzenia dziecka opiekunowie zgłaszają dyrektorowi placówki.

3. Opiekunki sporządzają notatkę, w której opisują wygląd dziecka, jego zachowanie, zaobserwowane zadrapania, siniaki, otarcia bądź inne dolegliwości.

4. Dyrektor żłobka kontaktuje się z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka w celu rozmowy na temat zaistniałej sytuacji .

5. Rozmowa odbywa się na płaszczyźnie rodzice/ opiekunowie prawni-dyrektor-opiekun z grupy dziecka. Dyrektor sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy.

6. W momencie stwierdzenia, iż sytuacja nie wymaga podjęcia dalszych kroków karnych względem rodziny, następuje współpraca polegająca na pisemnym zobowiązaniu się rodziców/ opiekunów prawnych na rzecz poprawy sytuacji dziecka i rodziny.

7. Jeżeli problem wymaga sięgnięcia po środki karne, dyrektor przekazuje informacje o ogólnym stanie dziecka oraz konieczności przebadania dziecka przez lekarza. Informuje także o konsekwencjach prawnych w przypadku stosowania przemocy wobec dziecka.

8. Dyrektor zawiadamia policję oraz MOPS w Chełmku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

9. Dyrektor i opiekunowie monitorują sytuację dziecka i rodziny.

5. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE OSOBA ODBIERAJĄCA DZIECKO JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU/ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

1. Opiekun zawiadamia dyrektora żłobka o zaistniałej sytuacji.

2. Opiekun nie wydaje dziecka oraz kontaktuje się z inną upoważnioną osobą do odbioru dziecka ze żłobka.

3. Jeżeli rodzic/ opiekun prawny lub osoby upoważnione do odbioru dziecka odmówi odebrania dziecka ze żłobka, bądź jego nieobecność się przedłuża po godzinie 16:30, opiekun może podjąć dalsze kroki w postępowaniu po konsultacji z jednostką Policji.

4. Opiekun sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi.

5. Dyrektor wspólnie z Policją może podjąć decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sprawie (np. zabrania dziecka do placówki interwencyjnej).

6. ZASADY PRZECIWDZIAŁANIA WYPADKOM DZIECI W ŻŁOBKU

1. Opiekunowie otaczają wszystkie dzieci ciągłą opieką.

2. Opiekunowie przewidują oraz unikają sytuacji i niebezpiecznych miejsc.

3. Opiekunowie tworzą właściwe warunki do bezpiecznego rozwoju dzieci.

4. Dyrektor czuwa nad przestrzeganiem zasad BHP przez wszystkich pracowników.

7. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NAGŁEGO WYPADKU

1. W sytuacji nagłego wypadku zbiorowego na terenie żłobka opiekun powinien dokonać ogólnej oceny sytuacji, niezwłocznie zabezpieczyć miejsce wypadku oraz sprawdzić, czy nie ucierpiały dzieci.

2. W razie nagłego wypadku dziecka należy udzielić mu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wezwać Pogotowie Ratunkowe. Do czasu przyjazdu lekarza pielęgniarka żłobka lub opiekun musi być przy poszkodowanym dziecku.

3. Po udzieleniu dziecku pierwszej pomocy i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podjętych czynnościach należy powiadomić dyrektora żłobka oraz sporządzić pisemną notatkę ze zdarzenia.

4. Rodzice/ opiekunowie prawni są informowani o każdym nagłym wypadku dziecka. Fakt ten dokumentuje się wpisem w zeszycie wypadków, podając datę i godzinę powiadomienia rodzica/opiekuna prawnego dziecka o nagłym wypadku.

5. W zależności od rodzaju wypadku należy niezwłocznie powiadomić:

* rodziców/ opiekunów prawnych

* pracownika służby BHP

* organ prowadzący żłobek

* Policję

7a. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE

1. Dyrektor żłobka, po otrzymaniu wiadomości o wypadku, jest zobowiązany powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji wypadku.

2. Zespół powypadkowy wykonuje następujące czynności:

  1. przeprowadza postępowanie powypadkowe,

  2. sporządza protokół powypadkowy.

3. W skład zespołu wchodzi:

  1. powołany przez dyrektora żłobka pracownik,

  2. pracownik służby BHP

7b. ZADANIA ZESPOŁU POWYPADKOWEGO

1. Zadaniem zespołu jest zgromadzenie dowodów, ustalenie przebiegu oraz przyczyn zdarzenia.

2. Zespół wysłuchuje wyjaśnień poszkodowanego oraz wszystkich świadków wypadku.

3. Zespół wyznacza wnioski, środki profilaktyczne oraz sporządza dokumentację z w/w informacji w protokole powypadkowym.

7c. PROTOKÓŁ POWYPADKOWY

1. Rodzice/ opiekunowie prawni poszkodowanego dziecka zapoznają się z treścią protokołu powypadkowego.

2. Dyrektor oraz członkowie zespołu podpisują protokół powypadkowy.

3. Załącznik nr 2 do Planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego stanowi wzór protokołu powypadkowego.

 

8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZABAWY NA ŻŁOBKOWYM PLACU ZABAW

1. Opiekunowie przez wyjściem sprawdzają, czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane do pory roku i panujących warunków pogodowych.

2. Przed wyjściem opiekunowie sprawdzają liczbę dzieci.

3. Opiekunowie zwracają uwagę na zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu na placu zabaw.

4. Bramy oraz furtki ogradzające placówkę wraz z placem zabaw zawsze są zamykane.

5. Z terenu, na którym znajduje się żłobkowy plac zabaw korzystają wyłącznie dzieci uczęszczające do placówki.

6. W trakcie pobytu na placu zabaw, opiekunowie utrzymują kontakt wzrokowy nad całą grupą.

7. W sytuacji gdy któreś z dzieci zasygnalizuje potrzebę fizjologiczną, udaje się wraz z pozostałym personelem żłobka pozostającym w placówce do toalety. Opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi bawiącymi się na placu zabaw pozostają z grupą na zewnątrz.

8. Wracając do żłobka opiekunowie ponownie liczą ilość dzieci.

9. Po powrocie opiekunowie rozbierają dzieci w szatni.

10. Po zabawie na świeżym powietrzu dzieci myją ręce.

9. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYJŚĆ POZA TEREN ŻŁOBKA

1. Opiekunowie przed wyjściem sprawdzają, czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane do pory roku i panujących warunków pogodowych.

2. Przed wyjściem opiekunowie sprawdzają liczbę dzieci.

3. Opiekunowie dokonują wpisu do dziennika zajęć, podając godzinę wyjścia z placówki, ilość dzieci oraz godzinę powrotu do placówki.

4. Dzieci mają ubierane kamizelki odblaskowe oraz przypinane są do „węża spacerowego” pasami zabezpieczającymi oddalenie się od grupy.

5. Dzieci nie chodzące jadą w dwóch 6-cio osobowych wózkach, każde z nich zabezpieczone pasami bezpieczeństwa.

6. Opiekunowie zwracają uwagę na zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu poza terenem placówki.

7. Trasa spaceru jest dostosowana do możliwości dzieci.

8. W trakcie pobytu na placu zabaw, opiekunowie utrzymują kontakt wzrokowy nad całą grupą.

9. Przechodząc przez przejście dla pieszych, opiekun zatrzymuje grupę upewniając się, że mogą bezpiecznie przejść na druga stronę.

10. Opiekunowie przypominają zasady bezpiecznego poruszania się po jezdni.

11. Wracając do żłobka opiekunowie ponownie liczą ilość dzieci.

12. Po powrocie opiekunowie rozbierają dzieci w szatni.

13. Po zabawie na świeżym powietrzu dzieci myją ręce.

10. ZASADY POSTĘPOWANIA, GDY DZIECKO UCZĘSZCZAJĄCE DO ŻŁOBKA JEST ZANIEDBANE

1. W przypadku zaobserwowania u dziecka symptomów wskazujących na zaniedbanie, opiekun:

   1) obserwuje dziecko, monitoruje jego stan zdrowia i higienę osobistą,

   2) gdy zaobserwuje niepokojące sygnały, przeprowadza rozmowę z rodzicami/ opiekunami prawnymi,

   3) informuje rodziców/ opiekunów prawnych jak ważne jest zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych dziecka,

   4) udziela porady w jaki sposób zaspokajać te potrzeby,

   5) ustala wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi działania, które polepszą sytuację dziecka,

   6) sporządza notatkę z przebiegu rozmowy z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka,

   7) informuje dyrektora żłobka na temat rozmowy z rodzicami/ opiekunami prawnymi i przekazuje sporządzona notatkę.

2. W przypadku zaobserwowania u dziecka symptomów wskazujących na zaniedbanie, dyrektor:

   1) jeżeli sytuacja dziecka nie poprawia się - kontaktuje się z rodzicami/ opiekunami prawnymi w celu umówienia spotkania w żłobku; biorą w nim udział: rodzice/opiekunowie prawni/ opiekun grupy/ dyrektor,

   2) w przypadku odmowy udziału w spotkaniu bądź nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, podejmuje jeszcze jedną próbę umówienia spotkania; jeżeli nie dojdzie do spotkania w kolejnym terminie, zawiadamia MOPS w    Chełmku o zagrożeniu dobra dziecka,

   3) jeżeli zaniedbanie dziecka jest wynikiem sytuacji finansowej rodziny, proponuje się rodzicom/ opiekunom prawnym złożenie wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, w celu objęcia dziecka i rodziny pomocą,

   4) jeżeli zaniedbanie dziecka jest wynikiem alkoholizmu, przemocy, narkomanii w rodzinie informuje o ustaleniach Policję i MOPS w Chełmku.

3. Rodzice/ opiekunowie prawni:

   1) są zobowiązani przyprowadzać do żłobka dziecko czyste, zdrowe i ubrane odpowiednio do warunków pogodowych,

   2) odbierają dziecko z placówki, gdy otrzymają informację o niepokojącym stanie zdrowia dziecka,

   3) mogą upoważnić inne osoby do odbierania dziecka ze żłobka,

   4) podają prawidłowy i aktualny numer telefonu.

 

11.ZASADY W ZAKRESIE MONITOROWANIA PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W ŻŁOBKU

1. Bramki wejściowe do placówki są w czasie przebywania dzieci w żłobku zamknięte.

2. Drzwi wejściowe do placówki są w trakcie przebywania dzieci w żłobku zamknięte.

3. Osoby postronne wchodzą do budynku dzwoniąc domofonem.

4. Pracownik żłobka po wstępnej weryfikacji otwiera lub nie otwiera drzwi.

5. Osoby postronne są zobowiązane do przekazania pracownikowi żłobka cel swojej wizyty.

6. Rodzic/ opiekun prawny przyprowadzając i odbierając dziecko ze żłobka dzwoni przed wejściem dzwonkiem.

7. Nie wpuszczamy osób trzecich do sal, w których przebywają dzieci.

 

12. STANDARDY ORGANIZACJI PRACY, ROZWOJU I BEZPIECZEŃSTWA PERSONELU W ŻŁOBKU

1. Standardy organizacji pracy zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka.

2. Bezpieczeństwo personelu w żłobku:

1) Dyrektor jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2) Opiekunowie każdorazowo przy czynnościach higienicznych dzieci, używają jednorazowych rękawiczek ochronnych.

3)Po czynnościach higienicznych pracownicy zawsze myją ręce.

4) Jeżeli w placówce dziecko przejawia symptomy chorobowe, opiekunowie stosują do rąk odkażający środek antybakteryjny.

3. Standardy rozwoju personelu w żłobku:

1) Pracownik jest zobowiązany do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jeżeli zakład pracy posiada środki na sfinansowanie szkoleń.

2) Jeżeli placówka bierze udział w projektach niewymagających wkładu finansowego, pracownicy są zobowiązani do udziału w szkoleniach proponowanych w projekcie.

 

13. ANKIETA SATYSFAKCJI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ŻŁOBEK

1. Ankieta stanowi załącznik nr 3 do Planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego.

 

 

STANDARDY OCHRONY MALOLETNICH

WPROWADZENIE

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. poz. 1606) określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazują na potrzebę opracowania jasnych i spójnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich.

Standardy ochrony małoletnich” są jednym z elementów systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i stanowią formę zabezpieczenia ich praw. Należy je traktować jako jedno z narzędzi wzmacniających i ułatwiających skuteczniejszą ochronę małoletnich przed krzywdzeniem.

W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:

1. w Samorządowym Żłobku „Świetliki” w Chełmku nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich,

2. podejmowane postępowanie nie może naruszać praw dziecka, praw człowieka oraz bezpieczeństwa danych osobowych.

Ponadto przyjęto, że:

1. działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów.

 

Standard I. POLITYKA: Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem

1. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem dotyczy całego personelu Samorządowego Żłobka „Świetliki” w Chełmku (pracowników, praktykantów, stażystów i wolontariuszy).

2. Rekrutowany personel sprawdzany jest w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym oraz w Krajowym Rejestrze Karnym.

3. Pracownicy przynajmniej raz w roku sprawdzani są w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym oraz w Krajowym Rejestrze Karnym.

4. Każdy pracownik Samorządowego Żłobka „Świetliki” w Chełmku reaguje w przypadkach podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia. Zawiadamia dyrektora placówki a następnie dyrektor informuje odpowiednie służby o podejrzeniu krzywdzenia – Policję w Chełmku i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku.

5. W Samorządowym Żłobku „Świetliki” w Chełmku nie ma akceptacji dla złego traktowania dzieci. Każde dziecko traktowane jest z szacunkiem oraz indywidualnie pod względem rozwoju. Podopieczni mają czuć się w placówce bezpiecznie a pracownicy dołożyć wszelkich starań aby ich potrzeby były zaspokojone.

6. Zasady ochrony danych osobowych: -karty zgłoszeń, umowy, karty obserwacji dziecka, załączniki zawierające dane osobowe/ wrażliwe dziecka znajdują się w biurze Samorządowego Żłobka „Świetliki” w Chełmku,

-wszystkie dane znajdują się w szafie zabezpieczonej kluczem, do której dostęp ma wyłącznie dyrektor placówki.

7. Zasady ochrony wizerunku dzieci:

- Podczas podpisania umowy z placówką, rodzice/ opiekunowie prawni podpisują zgodę bądź jej brak na publikacje zdjęć na stronie żłobka, na koncie facebook należącym do placówki oraz w gazecie gminnej „Echo Chełmka” ( Załącznik nr 1)

- Zdjęcia wykonywane są wyłącznie telefonem firmowym Samorządowego Żłobka „Świetliki” w Chełmku

 

Standard II. PERSONEL: Placówka monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci

1. Placówka uzyskuje dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o każdym członku personelu.

2. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego kandydat na pracownika Samorządowego Żłobka „Świetliki”, praktykant, wolontariusz dostarcza do dyrektora placówki najpóźniej w dniu rozpoczynającym pracę, ale jeszcze przed rozpoczęciem pracy/ praktyki.

3. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego pracownik dostarcza na prośbę pracodawcy. W wybranym przez pracodawcę terminie.

4. Placówka zapewnia swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:

a) rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci

b) procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia

c) odpowiedzialności prawnej pracowników placówki, zobowiązanych do podejmowania interwencji

d) procedury „Niebieskiej Karty”

 

 

Standard III. PROCEDURY: W placówce funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka

1. Placówka wypracowała procedury, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu organizacji, członków rodziny (Załącznik nr 2)

2. Placówka dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom ( Załącznik nr 3)

 

Standard IV. MONITORING: Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci

Standardy podstawowe:

a. Przyjęta polityka ochrony dzieci jest weryfikowana - przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci (Załącznik nr 4)

 

 

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach programu “MALUCH+”

maluch logo nowe poziom

Dane kontaktowe:

Adres:
32-660 Chełmek, Chełmek, ul. Brzozowa 7A

Telefon:
+48 666 648 220

e-mail:
zlobek@chelmek.pl