32-660 Chełmek; Chełmek, ul. Brzozowa 7A +48 666 648 220 zlobek@chelmek.pl Pon-Pt: 6:00 - 16:30

Regulamin złobka

REGULAMIN ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO „ŚWIETLIKI” W CHEŁMKU

§ 1
Placówka działa na podstawie :
• Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat ( DZ. U. z 2018 r. poz 603 z póź. Zmianami);
• Ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym ( DZ.U. z 2018 r. poz.994 z póź. zm.);
• Ustawy o finansach publicznych ( DZ. U. Z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm. );
• Statutu Żłobka Samorządowego „ Świetliki”.
§ 2
Postanowienia ogólne
1. Obszarem działania placówki jest Gmina Chełmek.
2. Siedziba Placówki znajduje się przy ul. Brzozowej 7A , 32-660 Chełmek.
3. Żłobek jest samorządową jednostką budżetową, nieposiadającą osobowości prawnej.
4. Pobyt w Placówce jest odpłatny, ustalony Uchwałą Rady Miejskiej.
5. Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 roku życia w pierwszej kolejności z terenu Gminy Chełmek.
6. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy wynosi 8.
7. W placówce może przebywać maksymalnie 48 dzieci.
8. Ustala się wzór pieczątki jako pieczęć prostokątna, o treści: ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY „Świetliki” 32-660 Chełmek, ul. Brzozowa 7A NIP 549 24 53 223 REGON 381888846
§ 3
Organizacja pracy żłobka
1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Opieka nad dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 16.30 – maksymalnie 10 godz. względem każdego dziecka.
3. Żłobek pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną nad dziećmi od 1 roku życia do 3 roku życia w warunkach umożliwiających psychiczny i fizyczny rozwój dziecka, właściwy dla jego wieku.
4. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
5. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku,Rodzice tego dziecka, zobowiązani są do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenie, o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.
6. Rekrutacja do żłobka odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, na podstawie Regulaminu Rekrutacji ( zał. nr 1 )
7. Ramowy Plan Dnia będzie podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej. Określa godziny posiłków, odpoczynku i zajęć prowadzonych w żłobku.
8. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia.
9. Żłobek organizuje zajęcia dostosowane do wieku dzieci:
- zajęcia ogólnorozwojowe,
- muzykę, taniec,
- zajęcia z ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
- zabawy z językiem angielskim,
- rytmikę.
10. Żłobek współpracuje z firmą cateringową „Jacek Nowak”, która dostarcza żywienie dzieci. Wyżywienie jest w pełni finansowane przez rodziców. Stawka dzienna za żywienie może ulec zmianie, z powodu zmian cen produktów żywnościowych. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 3. Firma cateringowa przygotowuje 4 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad I i II danie, podwieczorek) i dostarcza je do żłobka.
11. Rodzic jest zobowiązany do godziny 8:00rano poinformować telefonicznie personel żłobka o planowanej nieobecności dziecka. Jeżeli nie będzie takiej informacji ze strony rodzica/opiekuna rodzic ponosi opłatę za dzienne wyżywienie.
12. Ze względów sanitarno – epidemiologicznych żłobek nie wydaje posiłków do domu.
13. Personel nie podaje dzieciom żadnych leków.
§ 4
Pracownicy Placówki
Dyrektorem żłobka, opiekunem, pielęgniarką, położną oraz wolontariuszem w żłobku może być osoba, która:
1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach programu “MALUCH+”

maluch logo nowe poziom

Dane kontaktowe:

Adres:
32-660 Chełmek, Chełmek, ul. Brzozowa 7A

Telefon:
+48 666 648 220

e-mail:
zlobek@chelmek.pl